Σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα

Το ENRETE αφορά ένα ERASMUS PLUS ερευνητικό πρόγραμμα δύο ετών (2016-2018), το οποίο αποτελείται από έξι ευρωπαϊκούς εταίρους και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο της Μάλτας (συντονιστής), το Πανεπιστήμιο της Rijeke (Κροατία), το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο της Pavia (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Πορτογαλία) και το Πανεπιστήμιο του Stefan cel Mare, Suceava (Ρουμανία). Το πρόγραμμα ENRETE εστιάζεται στην αναβάθμιση της ποιότητας και της συνδεσιμότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων, έχοντας υψηλή συνάφεια με το τρέχον ευρωπαϊκό κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο. Συνολικά, στόχος του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η συνεισφορά στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία προωθεί την ψυχική ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των περιθωριοποιημένων ατόμων και ομάδων, προσφέροντας τους τα εργαλεία, τις πηγές και τα μαθησιακά πλαίσια, τα οποία θα διευκολύνουν την ακαδημαϊκή, κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και συνακόλουθα την κοινωνική ένταξη και την ενεργό πολιτική συμμετοχή τους στα κοινά. Στην επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα θα αναπτύξει μια σειρά από διδακτικές ενότητες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε επίπεδο Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, σχεδιασμένο να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και να απευθύνεται στις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε κίνδυνο σχετικά με την ανάπτυξη και την εκπαίδευση τους και κυρίως τους εκπαιδευόμενους που προέρχονται από εθνικές, γλωσσικές και προσφυγικές κοινότητες, από δυσχερή κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια και επιπλέον εκπαιδευόμενοι που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, οι εταίροι θα αναπτύξουν 10 διδακτικές ενότητες , οι οποίες θα αξιολογηθούν εσωτερικά και εξωτερικά. Τον δεύτερο χρόνο του ερευνητικού προγράμματος, οι διδακτικές ενότητες θα γίνουν πιλοτικά με 20 εκπαιδευτικούς σε καθεμία από τις έξι χώρες-εταίρους, όπου και οι διδακτικές ενότητες θα επανεξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Οι διδακτικές ενότητες θα παρουσιαστούν με δύο τρόπους: Δια ζώσης και online εκπαίδευση. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα διεθνές συνέδριο στο Πανεπιστήμιο της Μάλτα τον Ιούλιο του 2018, όπου τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος θα διαδοθούν στο κοινό.