Οι πληροφορίες που περιέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα αφορούν αποκλειστικά μια γενική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται από το πρόγραμμα ENRETE με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ακρίβεια και επικαιροποίηση, χωρίς καμία είδους εκπροσώπηση ή εγγύηση, έκδηλη ή άδηλη, σχετικά με την ολοκλήρωση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετιζόμενα γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό.

Σε καμία περίπτωση το πρόγραμμα ENRETE δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, χωρίς περιορισμό, έμμεση ή συνεπακόλουθη απώλεια ή βλάβη, ή οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προέλθει από απώλεια δεδομένων ή κέρδη που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου. Μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ο χρήστης είναι σε θέση να συνδεθεί με άλλους ιστότοπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο του προγράμματος ENRETE. To πρόγραμμα ENRETE δεν έχει κανένα έλεγχο σχετικά με τη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων. Η συμπερίληψη των συνδέσμων δε συνεπάγεται απαραίτητα τη σύσταση ή την έγκριση των απόψεων που εκφράζονται μέσα σε αυτές.

Παράλληλα με την προσπάθεια που συντελείται για την εγγύηση της ομαλής και επικαιροποιημένης παρουσίασης της ιστοσελίδας, το ENRETE δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανότητα να είναι προσωρινά μη προσβάσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων.