L-Università ta’Malta

L-Università ta’ Malta hija l-ogħla istituzzjoni ta’ tagħlim f’Malta, u tikkonsisti minn 33 fakultà, ċentru u istitut. Hija istituzzjoni ffinanzjata pubblikament, l-uniku università fil-pajjiż, u hija miftuħa għal dawk kollha li għandhom il-kwalifiki meħtieġa. Reċentement hija rrevediet l-istrutturi tagħha biex tkun konformi mal-Bologna Process u l-European Higher Education Area. Għandha ‘l fuq minn 11,000 student li jinkludu ‘l fuq minn 1000 studenti barrani/ta’ skambju minn kważi 60 pajjiż differenti.

Iċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali fl-Università ta’ Malta għandu l-għan li jiżviluppa u jrawwem is-saħħa soċjali u emozzjonali fit-tfal u ż-żgħażagħ. Huwa jopera bħala ċentru ta’ riċerka transdixxiplinarja f’oqsma varji ta’ riċerka u ta’ esperjenza pprovduta mid-dixxiplini differenti fil-qasam, imexxi xogħol ta’ riċerka u żvilupp fil-qasam, u jfittex li jindirizza ħtiġijiet lokali u nazzjonali filwaqt li jikkontribwixxi għall-għarfien fil-qasam internazzjonali. Iċ-Ċentru mexxa u pparteċipa f’diversi proġetti lokali, Ewropej u internazzjonali fil-promozzjoni tas-saħħa mentali u resiljenza kemm tat-tfal u kemm taż-żgħażagħ. Fis-sena 2015, iċ-Ċentru ppublika kurrikulu Ewropej dwar il-promozzjoni tar-reżiljenza fl-edukazzjoni primarja (RESCUR Surfing the Waves), li gie żviluppat ma’ ħames imsieħba Ewropej bħala parti minn proġett ta’ tliet snin li finanzzjat mill-Unjoni Ewropeja. Bħalissa, qiegħed jigi mniedi proġett tal-Erasmus+ dwar l-iżvilupp ta’ European Masters in Resilience Education flimkien ma’ ħames entitajiet Ewropej, filwaqt li jifforma parti minn tlett proġetti oħra tal-Erasmus+.

 

Iċ-Ċentru jippubblika l-International Journal of Emotional Education, journal internazzjonali, online, u b’aċċess miftuħ. Minbarra li jmexxi u jippubblika riċerka lokali, Ewropea u internazzjonali dwar is-saħħa soċjali u emozzjonali u r-reżiljenza fit-tfal u ż-żgħażagħ, iċ-Ċentru jfittex ukoll li jiżviluppa strateġiji ta’ intervent u prevenzjoni mibnija fuq il-metodu empiriku u fuq teorija tajba, ixerred l-għarfien u jrawwem t-tagħlim dwar l-aqwa prattiċi u riċerka relevanti fis-saħħa soċjo-emozzjonali u r-reżiljenza, jipprovdi konsulenza lill-awtoritajiet edukattivi nazzjonali u lill-iskejjel dwar is-saħħa soċjo-emozzjonali u r-reżiljenza u l-prevenzjoni ta’ diffikultajiet soċjali, emozzjonali u ta’ imġiba, u jipprovdi edukazzjoni u taħriġ avvanzat lill-edukaturi u professjonisti oħrajn fuq livell lokali u madwar l-Ewropa.

L-Università ta’ Suceava – Rumanija

L-Università Stefan cel Mare Suceava (USV) hija istituzzjoni ta’ edukazzjoni superjuri u ta’ riċerka li tinsab fir-reġjun tat-Tramuntana-Lvant tar-Rumanija, li tipprovdi bosta programmi edukattivi għal madwar 10,000 student. L-Aġenzija Rumena għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Ogħla li giet mogħtija il-USV il-High Confidence Certificate, l-ogħla ta’ apprezzament fl-evalwazzjoni istituzzjonali tal-edukazzjoni ogħla tar-Rumanija. L-Università hija akkreditata bħala organizzazzjoni nazzjonali ta’ riċerka u żvilupp mill-Awtorità Nazzjonali għar-Riċerka Xjentifika u hija kklassifikat fost l-aqwa 15 l-universitajiet Rumeni b’ riżultati ta’ riċerka eċċellenti. Bħalissa, l-Università għandha 10 Fakultajiet u toffri 66 programm ta’ studju, 38 programmi tal-Masters u d-dottorat f’14 il-qasam xjentifiku. Il-USV ilha involuta mill-1998 f’aktar minn 45 programm LLP, f’oqsma differenti tal-programm: ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, Grundtvig, Jean Monnet, Copernicus; implimentat bosta proġetti TEMPUS u kellha aktar minn 70 sħubija bilaterali ma’ universitajiet mill-UE, filwaqt li żammet wkoll relazzjonijiet speċjali ma’ bosta universitajiet mir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukraina. Il-USV tikkollabora fuq livell nazzjonali ma’ universitajiet, skejjel elementarji, kif ukoll kulleġġi minn madwar il-pajjiż u bosta istituzzjonijiet pubbliċi u privati, istituti ta’ riċerka, NGOs u assoċjazzjonijiet professjonali.

 

Il-Fakultà tax-Xjenza tal-Edukazzjoni fil-USV għandha kompetenza fl-iżvilupp ta’ programmi edukattivi għall-għalliema, kemm għall-preservice u kif ukoll ghall-edukazzjoni inservice permezz tal-kollaborazzjoni eċċellenti ma’ istituzzjonijiet edukattivi u ta’ riċerka minn livelli lokali, reġjonali kif ukoll nazzjonali. Id-Dipartiment tax-Xjenza tal-Edukazzjoni wettaq tliet programmi fil-livell Masters għall-għalliema u l-edukaturi, wieħed minnhom fis-School Counselling and Emotional Education ffukat fuq is-saħħa generali u s-saħħa mentali fl-iskejjel permezz ta’ edukazzjoni għall-għalliema. Id-Dipartiment joffri korsijiet ta’ in-service għall-għalliema fil-qasam tal-edukazzjoni emozzjonali, l-edukazzjoni għall-ġenituri, il-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet fl-iskejjel. Dan il-proġett jilhaq l-għanijiet tal-fakulta biex jigu zvillupati programmi edukattivi għall-għalliema ta ‘kwalità għolja, u l-membri tal-istaff involuti jkunu kwalifikati u ħerqana biex ikomplu jwettqu l-għanijiet kollha tal-proġett. Il-USV ser tagħmel użu ta’ netwerks estensivi internazzjonali tagħha biex tqassam il-proġett u s-sejbiet tiegħu.

L-Università ta’ Pavia – Italja

L-Università ta’ Pavia fl-Italja twaqqfet uffiċjalment fl-1361 għalkemm editt maħruġ mir-Re Frank tal-Italja Lothar I semma l-eżistenza ta’ istituzzjoni tal-edukazzjoni ogħla f’Pavia li tmur lura sas-sena AD 825. Imwaqqfa uffiċjalment bħala studium generale mill-Imperatur Qaddis Ruman Charles IV, l-istituzzjoni kienet imkabbra u rinovata mid-Duka ta’ Milan Gian Galeazzo Visconti. Matul l-istorja tagħha, l-Università gawdiet mill-preżenza ta’ xjentisti importanti fosthom il-matematiku Girolamo Cardano, il-fiżiċista Alessandro Volta, il-poetà Ugo Foscolo u t-tabib Camillo Golgi. Preżentament l-Università ta’ Pavia toffri firxa wiesgħa ta’ programmi dixxiplinarji u inter-dixxiplinarji. Issir riċerka fid-dipartimenti, l-istituti, il-kliniċi, iċ-ċentri u l-laboratorji, flimkien ma’ assoċjazzjonijiet pubbliċi u privati.

Id-Dipartiment tal-Psikoloġija fi ħdan il-Fakultà tal-Ittri u l-Filosofija tal-Universita ta’ Pavia twaqqaf fuq l-Ewwel Psikoloġija li twaqqfet fl-1962. Fl-2013 saret id-Dipartiment tax-Xjenzi tal-Moħħ u tal-Imġiba, li jinkludi kors ta’ baċċellerat u master fil-Psikoloġija, kors ta’ dottorat fil-psikoloġija u numru ta’ korsijiet post-gradwatorji. L-attivita ta’ riċerka tad-Dipartiment tinkludi psikoloġija tal-iżvilupp, klinika, esperimentali u tax-xogħol u newroxjenza mwettqa f’numru ta’ laboratorji fid-Dipartiment b’kollaborazzjoni ma’ istituzzjonijiet nazzjonali u internazzjonali varji.

L-Università ta’ Kreta – Grecja

L-orjentazzjoni internazzjonali tal-Università hija riflessa fl-istorja ta’ kollaborazzjonijiet ma’ ħafna mill-iktar istituzzjonijiet edukattivi u ta’ riċerka ewlenin fl-Ewropa u madwar id-dinja kif ukoll il-promozzjoni attiva ta’ programmi ta’ mobilità u ta’ skambju. Hija l-ewwel Università Griega li ffirmat l-EU Charter u l-Kodiċi għar-reklutaġġ tar-riċerkaturi, u tifforma parti min-netwerk Ewropew Euraxess għall-mobilità tar-riċerkaturi. L-Università tipparteċipa bi sħiħ f’mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni ta’ kwalità kemm għall-istrutturi akkademiċi kif ukoll amministrattivi tagħha, u hija għażla strateġika tal-Università li jkun hemm sforz kontinwu biex tintlaħaq il-kwalità fl-istrutturi kollha tagħha.

Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Bikrija tal-Università ta’ Kreta twaqqaf fil-bidu tad-disgħinijiet u flimkien mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni Elementari jinkludi l-Iskola tal-Edukazzjoni li tipprepara lill-edukaturi fis-settur tal-edukazzjoni bikrija u lill-għalliema fis-settur tal-edukazzjoni elementari. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Bikrija huwa magħmul minn 30 membru tal-fakultà u jservi popolazzjoni undergraduate ta’ 600, 20 student tal-Masters u 5 kandidati tal-Ph.D. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni Bikrija ospita numru ta’ konferenzi internazzjonali u pparteċipa fi programmi Ewropej varji u f’links bejn l-universitajiet.

L-Università ta’ Lisboa – Portugal

Fakultà tal-kinetika tal-Bniedem jappartjenu lill-Università ta ‘Liżbona (ULisboa) ibbażata fuq Lulju 2013, bħala riżultat ta’ proċess għaqda bejn l-Università ex Teknika ta ‘Lisbona (UTL) u l-Università ta’ Liżbona (ULisboa). Bħala spazju privileġġjat ta’ xjenza u għerf, ULisboa hija waħda mill-istituzzjonijiet ewlenin ta’ l-Edukazzjoni Ogħla fl-Ewropa u waħda mill-Università ewlieni fil-pajjiż li jkun fih 18 Iskejjel b’unitajiet ta’ tagħlim u riċerka. Fis-sena 2014/2015 ULisboa tkun iskritta aktar minn 48.000 studenti fl-ewwel grad, kaptan, dottorat u speċjalizzazzjonijiet korsijiet. Il-Fakultà tal-kinetika tal-Bniedem (FMH) hija l-isports eqdem u l-edukazzjoni fiżika fakultà fil-Portugall. Oriġinarjament prinċipalment iffokati fuq l-edukazzjoni fiżika, b’enfasi qawwija fuq il-pedagoġija, illum miftuħa għal firxa usa ‘ta’ oqsma ta’ studju f’setturi differenti tas-soċjetà – sistema edukattiva, sports, is-saħħa, l-industrija u l-arti. L-għan ewlieni ta ‘FMH huwa l-iżvilupp uman permezz ta’ moviment, permezz tal-istudju tal-ġisem u manifestazzjonijiet tagħha fl-interazzjoni bejn il-proċessi bijoloġiċi u l-valuri soċjokulturali.
Iċ-Ċentru ta’ Riċerka fl-edukazzjoni tas-Saħħa hija mmexxija minn grupp ta’ riċerkaturi fl FMH, esperjenza fit-tmexxija proġetti nazzjonali u internazzjonali ta ‘riċerka b’enfasi fuq il-promozzjoni tas-saħħa bl-għan li tiżdied il-kapaċità tal-individwi u l-komunitajiet tagħhom biex itejbu s-saħħa tagħhom, il-kwalità tal-ħajja u sew benessri. Fost oħrajn f’oqsma rilevanti ta ‘riċerka, ir-riċerka ġiet mwettqa taħt imġieba tas-saħħa fiż-żgħażagħ, il-ħiliet soċjali, ir-reżiljenza u l-programmi ta’ mentoring, b’relazzjoni mill-qrib mas-setturi tal-edukazzjoni, tas-saħħa, iż-żgħażagħ u riabilitazzjoni tas-soċjetà, b’enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ f’riskju u bi ħtiġijiet speċjali u interventi ibbażati fil-Komunità.

L-Università ta’ Rijeka – Croatia

Il-Fakultà tal-Mediċina fl-Università ta’ Rijeka hija istituzzjoni xjentifika ta’ stħarriġ pubbliku. L-għan tagħha hu li tiffoka fuq l-edukazzjoni ta’ studenti tal-mediċina, medicina tas-snien u l-inġinerija sanitarji, kif ukoll professjonisti, bl-għan li jiksbu l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex tipprevedi l-mard, li żżomm u ttejjeb is-saħħa, kif ukoll healthcare tal-pazjenti u r-riabilitazzjoni. Il-proċess edukattiv huwa marbut mill-qrib mar-riċerka xjentifika fil-qasam xjentifiku ta’ bijomediċina u is-saħħa, iżda wkoll fl-oqsma xjentifiċi interdixxiplinarji, li r-riżultati u s-sejbiet taghhom neċessarjament jintegraw fil-proċess edukattiv, bl-iskop ta’ żvilupp għal tul il-ħajja u zvilupp sostenibbli tas-soċjetà li ngħixu fiha. Biex jinkiseb dan, il-Fakultà timmira għall-konnessjoni ma ‘l-istituzzjonijiet lokali u internazzjonali ewlenin fil-qasam tal-kura tas-edukazzjoni għolja u x-xjenza. Fil-qasam ta’ ħidma fuq ir-riċerka xjentifika, naraw il-Fakultà bħala ċentru xjentifiku għal riċerki bijomediċi u interdixxiplinarji, b’konformità mal-kunċett Ewropew ta’ “smart specializations“, dejjem immirata lejn xi xjenza applikata u applikabbli, b’mod speċjali fil-qasam tar-riċerka tat-traduzzjoni fil-mediċina, kif ukoll il-bidu għall-introduzzjoni ta’ sejbiet xjentifiċi moderni fil-prattika ta’ kuljum.
Barra minn hekk, hemm żewġ dipartimenti tal-Iskola Medika li joperaw fl-Istitut tat-Tagħlim tas-Saħħa Pubblika, li ilha attiva fil-promozzjoni tas-saħħa u l-protezzjoni tas-saħħa fil-belt ta’ Rijeka mis-sena 1900. Dawn huma id-Dipartiment tal-Mediċina Soċjali u Epidemjoloġija u d-Dipartiment tas-Saħħa Ekoloġika. l-Istitut ghat-Tagħlim tas-Saħħa Pubblika u l-Università ta ‘Rijeka. L-Istitut tas-Saħħa Pubblika għandu tradizzjoni tajba ta’ kooperazzjoni internazzjonali fi proġetti relatati ma’ dan il-qasam. Xi wħud mill-aqwa xogħol tagħna jinkludu xogħolijiet fuq promozzjoni tas-saħħa, edukazzjoni tas-saħħa, u l-prevenzjoni ta’ mġiba riskjuża, sejbien bikrija u l-intervenzjoni ta’ mġiba riskjuża, kampanji favur il-promozzjoni tas-saħħa, it-tishieh tal-kapaċità, u l-impenn komunitarju. L-isforzi kollha tagħna huma bbażati fuq il-popolazzjoni, immirati lejn professjonisti (professjonisti tas-saħħa, professjonisti edukattivi, GO’s, amministrazzjoni pubblika), individwi, familji u / jew organizzazzjonijiet (kindergartens, skejjel, u organizazzjoniet fil-qasam tas-saħħa.)